ΠΔΠ 2021 - 2027

Πίνακες Μέτρων2019-01-30T12:24:11+00:00

Παρατίθενται τα προτεινόμενα μέτρα για το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027, όπως έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους.