Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι θα
επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ως ακολούθως:
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της ανοιχτής
πρόσκλησης πρότασης μέτρων για το Πλαίσιο Δράσης Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το
Δίκτυο NATURA 2000 στην Ελλάδα για την περίοδο 2021-2027. Θα διατηρήσουμε
τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό
σας ή του φορέα που εκπροσωπείτε για να ζητήσουμε διευκρινήσεις σχετικά με τα
προτεινόμενα μέτρα και να σας στείλουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες για το
ΠΔΠ 2021-2027.
Έχετε υπόψη σας ότι διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι
απαραίτητο, για τον σκοπό που μας τα έχετε γνωστοποιήσει και τα δεδομένα σας δεν
θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Πίνακας μέτρων ΠΔΠ 2021-2027
Στον πίνακα μέτρων του ΠΔΠ 2021-2027 που θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα,
θα αναγράφεται το όνομά σας στη Στήλη ‘Φορέας’ στην περίπτωση που προτείνετε
κάποιο μέτρο και δεν ανήκετε σε κάποιον φορέα.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει την Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.