Παραδοτέα έργου ανά δράση

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος

Έκθεση των ημερίδων εργασίας σχετικά με την επιλογή των ειδών και οικοτόπων για την εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

Σχέδιο Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης Ειδών και Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 2250* «Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.»

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) (LIFE EUROTURTLES)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το είδος λεπιδόπτερου Parnassius apollo

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα αυτόχθονα είδη πέστροφας (Salmo farioides, Salmo lourosensis, Salmo macedonicus, Salmo pelagonicus, Salmo peristericus)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση του είδους χλωρίδας *Silene holzmannii

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), Μαυρόγυπα (Aegypius monachus)

A2. Διασφάλιση της συμβατότητας και βελτιστοποίηση των προδιαγραφών όλων των υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο.

Α3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Εθνικός Κατάλογος Δεικτών Οικοσυστημικών Υπηρεσιών

Tεχνικός – Μεθοδολογικός Οδηγός για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα

Α4. Χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκόμενων μερών του έργου

Προκαταρκτική λίστα εμπλεκόμενων μερών

Χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκoμένων μερών με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000: Οριστικοποιημένα πλέγματα επιρροής/ενδιαφέροντος

C. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

C1. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και τους οικοτόπους

C2. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας

C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000

C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS) / webGIS για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών

C6. Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΜΑΕΣ) σε πιλοτικές περιοχές

D. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (PAF), στην επιτυχία των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και για την κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ), περιόδου 2014-2020

D2. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης τόπων Natura 2000C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000

D3. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε εθνική κλίμακα

D4. Παρακολούθηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος του έργου

D5. Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

E. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Έρευνα Κοινής Γνώμης

Μπροσούρα Έργου – 1η έκδοση

Μπροσούρα έργου – 2η έκδοση

Εγχειρίδιο χρήσης σήματος και λογοτύπου

Προωθητικό video

Ε2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

F. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

F1. Διαχείριση του έργου

F2. Συντονισμός των συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης

follow us: