Παρατίθενται τα προτεινόμενα μέτρα για το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027, όπως έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους.