Ένα καινοτόμο εργαλείο που «αλλάζει» τη διαχείριση των περιοχών Natura

20 Ιουνίου, 2023
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το πρώτο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System-DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 είναι γεγονός.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές στην προστασία και στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Πιο συγκεκριμένα, το DSS LIFE-IP 4 NATURA δίνει την δυνατότητα τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών να ασκούν πιο αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους σχετικά με τις αδειοδοτήσεις έργων στις προστατευόμενες περιοχές.

Το  εργαλείο αναπτύχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρησή του έχει αναλάβει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Δεδομένα που αφορούν την κατάσταση των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας υπάρχουν για πρώτη φορά συγκεντρωμένα σε μια πλατφόρμα δίνοντας την δυνατότητα στους αρμόδιους να παρακολουθούν συστηματικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις πιθανές επιπτώσεις που επιφέρουν στην διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας εντός του δικτύου Natura 2000. Ταυτόχρονα, αναμένεται θα μειώσει τις απαιτήσεις σε οικονομικούς, ανθρώπινους και χρονικούς πόρους για τη διαχείριση των αιτημάτων αδειοδότησης στις περιοχές αυτές.

Πληροφορίες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια ομογενοποιημένη και επικαιροποιημένη ψηφιακή βάση, η οποία περιλαμβάνει χωρικά και περιγραφικά δεδομένα επιτρέποντας, μέσω των αλγορίθμων και των λειτουργιών που αναπτύχθηκαν στο εργαλείο, την εξαγωγή πληροφοριών μέσα από σύνθετα χωρικά ή περιγραφικά ερωτήματα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης αιτημάτων σχετικών με την περιβαλλοντική αδειοδότηση  έργων και δραστηριοτήτων εντός των περιοχών Natura 2000 καθώς και την τελική λήψη αποφάσεων.

Το DSS LIFE-IP 4 NATURA:

  • επιταχύνει και υποστηρίζει αξιόπιστα τις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011,
  • διευκολύνει τους υπεύθυνους διαχείρισης της φύσης και το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα,
  • παρέχει οδηγίες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα προστατευτέα αντικείμενα του δικτύου Natura 2000 και
  • διευκολύνει τη διαδικασία παρακολούθησης και επεξεργασίας αιτημάτων και συλλογής σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Το DSS LIFE-IP 4 NATURA αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο που σχεδιάστηκε ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες, χωρίς να απαιτεί ειδικές γνώσεις για τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η δομή του είναι πολύ συγκεκριμένη και ειδικά με το εγχειρίδιο που δίνεται στον χρήστη αλλά και τα κατατοπιστικά βίντεο, οι διάφορες λειτουργίες του μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα, διευκολύνοντας την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων ή/και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν ή δύναται να επηρεάσουν τις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.