ΠΔΠ 2021-2027

Γιώβης Δημήτριος

Υλοποίηση και Παρακολούθηση ΠΔΠ 2014-2020

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE έχουν ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση, σε ευρεία κλίμακα, περιβαλλοντικών ή κλιματικών σχεδίων ή στρατηγικών. Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση, όπως είναι και το LIFE-IP 4 Natura, αποσκοπούν στην υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2014-2020 (ΠΔΠ 2014-2020).

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση επιλέγουν από το ΠΔΠ ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων ή δράσεων για τα οποία το LIFE είναι η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα ή δράσεις χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές χρηματοδότησης (ενωσιακά, εθνικά ή ιδιωτικά κονδύλια) και εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις του LIFE με στόχο πάντα την υλοποίηση του ΠΔΠ. Χρηματοδοτικές πηγές των συμπληρωματικών δράσεων μπορεί να είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και Horizon 2020. Εκτός από τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορούν να συνδεθούν με το έργο δράσεις που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους.

Το Έργο LIFE-IP 4 Natura συμβάλλει στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 τόσο μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων που έχουν συνδεθεί με το έργο στο πλαίσιο του Συμφωνητικού Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο και αναπόσπαστο μέρος των Ολοκληρωμένων Έργων. Με βάση τα ανωτέρω οι δικαιούχοι του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE μαζί με άλλους σχετικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις συμπληρωματικές δράσεις, δεσμεύονται να υλοποιήσουν το ΠΔΠ.

Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE-IP 4 Natura περιλαμβάνουν έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πράσινο Ταμείο και αντιστοιχούν σε 183 εκατ. ευρώ. Η σύνδεση έργων, που σχετίζονται με το ΠΔΠ, με το LIFE-IP 4 Natura είναι μια δυναμική διαδικασία που θα λαμβάνει χώρα μέχρι τη λήξη του LIFE-IP 4 Natura, το 2025.

Συνολικά το έργο συμβάλλει στην υλοποίηση 80 από τα 103 μέτρα που περιλαμβάνονταν στο ελληνικό ΠΔΠ 2014-2020. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από LIFE-IP 4 Natura συμβάλλουν στην υλοποίηση 41 μέτρων του ΠΔΠ και οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις σε 78 μέτρα.

Παρακολούθηση

Το έργο LIFE-IP 4 Natura συμβάλλει στην παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2014-2020 μέσω 2 διαδικασιών: η πρώτη αφορά στην παρακολούθηση της συμβολής του έργου (δράσεις & συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις) στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 και η δεύτερη αφορά στην σύνταξη μιας τελικής αναφοράς υλοποίησης του ΠΔΠ 2014-2020.

Όσον αφορά στην παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του ΠΔΠ της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις του έργου που συγχρηματοδοτούνται από LIFE καθώς και οι δράσεις που είναι συμπληρωματικές του έργου LIFE και χρηματοδοτούνται από άλλες κοινοτικές και εθνικές πηγές. Το σύστημα παρακολούθησης υλοποιείται σε 2 επίπεδα: Το 1ο επίπεδο αφορά στη σύνδεση των δραστηριοτήτων του έργου με το ΠΔΠ και πιο συγκεκριμένα την αντιστοίχισή τους με τα μέτρα του ΠΔΠ. Η διαδικασία είναι δυναμική και οι πίνακες με την αντιστοίχιση δράσεων – μέτρων θα επικαιροποιείται συνεχώς. Το 2ο επίπεδο αφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΔΠ μέσω των 162 δεικτών παρακολούθησης που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του έργου. Κάθε μέτρο προτεραιότητας του ΠΔΠ συνδέεται με έναν έως τρεις δείκτες παρακολούθησης. Η συμπλήρωση των δεικτών παρακολούθησης θα πραγματοποιείται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των δράσεων του LIFE-IP 4 Natura και των έργων / υπο-έργων από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Θα ετοιμαστούν τέσσερις αναφορές παρακολούθησης της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 στο τέλος κάθε φάσης του έργου (11/2019, 11/2021, 11/2023 και 11/2025). Αναπόσπαστο τμήμα των αναφορών παρακολούθησης αποτελούν δύο πίνακες: ο πρώτος πίνακας συνδέει κάθε δράση του LIFE-IP 4 Natura και κάθε έργο από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις με τα μέτρα του ΠΔΠ και ο δεύτερος πίνακας δείχνει την πορεία υλοποίησης του ΠΔΠ μέσα από τις δραστηριότητες του έργου.

Για τη σύνταξη της τελικής αναφοράς υλοποίησης του ΠΔΠ 2014-2020 θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των έργων που χρηματοδοτήθηκαν εντός της χρηματοδοτικής περιόδου. Θα συλλεχθούν στοιχεία για τη συμπλήρωση των δεικτών παρακολούθησης του ΠΔΠ (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) σε 2 στάδια, το 2021 για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία, και το 2023 με τη λήξη της χρηματοδότηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία του προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.