Νέα έργα LIFE στη «μάχη» για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα

17 Νοεμβρίου, 2020
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Συνολικούς πόρους που ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ κινητοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη «μάχη» για την προστασία της φύσης και τη δράση για το κλίμα.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, η έγκριση της χρηματοδότησης 120 νέων έργων LIFE με το ποσό των 280 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα κινητοποιήσει σχεδόν 590 εκατ. ευρώ που θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι αυτών των έργων, ποσό αυξημένο κατά 37% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το 80% της χρηματοδότησης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (220 εκατ. ευρώ) διατίθεται για ένα ευρύ φάσμα έργων στους τομείς του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων, της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης, ενώ περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη έργων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογής καθώς και διακυβέρνησης και πληροφόρησης.

Τα έργα, πολλά από τα οποία είναι διακρατικά, θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στηρίζοντας τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Θα συμβάλουν παράλληλα στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού και θα στηρίξουν την προσπάθεια της Ευρώπης να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

 «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας μας για μια πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική Ευρώπη. Τα έργα LIFE ενσαρκώνουν τις αξίες αυτές, καθώς φέρνουν σε επαφή τα κράτη μέλη για την προστασία του περιβάλλοντός μας, την αποκατάσταση της φύσης και τη στήριξη της βιοποικιλότητας. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα αυτών των νέων έργων» δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς.

Από την πλευρά του ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, σχολίασε ότι «Τα έργα LIFE μπορούν πράγματι να κάνουν απτή διαφορά στην πράξη. Προσφέρουν λύσεις σε κάποιες από τις σοβαρότερες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της φύσης και η μη βιώσιμη χρήση των πόρων». «Αν αναπαραχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ με ταχύτητα και κλίμακα, μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης για όλους μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τα νέα έργα LIFE

Τα νέα έργα LIFE περιλαμβάνουν σημαντικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Έργα όπως η αποκατάσταση τυρφώνων —μοναδικών οικοσυστημάτων που φιλοξενούν πολλά άκρως προσαρμοσμένα, σπάνια και απειλούμενα είδη— θα συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Οι τυρφώνες είναι επίσης σημαντικές καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα και μπορούν να ενισχύσουν την πορεία της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Τα έργα LIFE στηρίζουν επίσης τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα νέα κτίρια, σύμφωνα με την πρόσφατα δρομολογηθείσα στρατηγική της ΕΕ για το κύμα ανακαινίσεων. Θα διατεθούν κονδύλια για την ανάπτυξη καθολικής και οικονομικά προσιτής λύσης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια έως και κατά 40 %.

Θα διατεθούν επίσης κονδύλια για έργα πρόληψης της σπατάλη τροφίμων που συνεπάγονται τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Επίσης, διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι για πολυάριθμα έργα που θα βοηθήσουν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το φιλόδοξο σχέδιο κλιματικών στόχων της Επιτροπής και τον στόχο μας για κλιματική ουδετερότητα.

Οι αριθμοί εν συντομία

  • 34 έργα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα θα στηρίξουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 221 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 133 εκατ. ευρώ.
  • 47 έργα LIFE για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων θα κινητοποιήσουν 208 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 76 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε τομείς: αέρας, περιβάλλον και υγεία, αποδοτικότητα των πόρων και κυκλική οικονομία, απόβλητα και ύδατα.
  • 8 έργα LIFE για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση, ύψους σχεδόν 17 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της ΕΕ λίγο μεγαλύτερη από 9 εκατ. ευρώ, θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
  • 16 έργα LIFE για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 86 εκατ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν 32 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την ΕΕ.
  • 15 έργα LIFE για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 50 εκατ. ευρώ, από τα οποία 26 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από κονδύλια της ΕΕ.
  • 3 έργα LIFE για την κλιματική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ συνεισφέρει σχεδόν 4 εκατ. EUR.

Ιστορικό

Τα έργα επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 1.250 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του LIFE 2019, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2019. Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5.500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ανά πάσα στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1.100 έργα. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές. Η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60% στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Νέα έργα LIFE για την Ελλάδα

Ανάμεσα στα εγκεκριμένα έργα περιλαμβάνονται δύο που αφορούν τη χώρα μας. Το έργο LIFE VISIONS, υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας ολιστικής λύσης για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, χρησιμοποιώντας νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Το δεύτερο έργο, LIFE STEMMA ATHOS (συντονιστής: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους), στοχεύει στη μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών στη χερσόνησο του Άθω, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Άγιο Όρος, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της.

 

Δείτε περισσότερα για το Πρόγραμμα LIFE

Περιγραφές των έργων και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Επίσης διαθέσιμες είναι οι περιλήψεις για τα δύο νέα ελληνικά έργα – LIFE VISIONS και LIFE STEMMA ATHOS.