Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η Συνάντηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA

14 Φεβρουαρίου, 2022
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Έργου και η 5η Συνάντηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις  8 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά την εποικοδομητική συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου συζητήθηκαν οι προκλήσεις και το πλάνο εργασιών για το επόμενο διάστημα, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Κατά τη συνάντηση με την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης (NEEMO) παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των δράσεων που ολοκληρώθηκαν, καθώς και η πρόοδος και οι μελλοντικές εργασίες των δράσεων του έργου, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο υλοποίησής του. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε η εκπόνηση δώδεκα Εθνικών Σχεδίων δράσης για τα είδη και τον οικότοπο ενωσιακού ενδιαφέροντος, εκ των οποίων τα πρώτα οκτώ (8) θεσμοθετήθηκαν, ενώ η θεσμοθέτηση των υπολοίπων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) έχει ήδη ξεκινήσει από το Πράσινο Ταμείο και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αντίστοιχα.

Για την επικείμενη πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000 παρουσιάστηκε η διαδικασία επιλογής των τεσσάρων περιοχών  στα γεωγραφικά όρια των τριών περιφερειών (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο. Η υλοποίηση των Σχεδίων διαχείρισης θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων ΠΔ και Υπουργικών Αποφάσεων Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας».

Παρουσιάστηκαν επίσης μια σειρά από ολοκληρωμένα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA: (α) το ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για την διευκόλυνση της παρακολούθησης της κατάστασης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές Natura 2000 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, (β) το διαδραστικό – συμμετοχικό εργαλείο (ppGIS/webGIS) για την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη χώρα που χαρτογραφήθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση και διαχείριση των οικοσυστημάτων, (γ) τα εργαλεία κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων των υπηρεσιών διοίκησης, των εμπλεκόμενων μερών και του ευρύτερου κοινού που περιλαμβάνουν σειρά διαδικτυακών θεματικών σεμιναρίων και μαθημάτων μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας και στοχεύουν στην υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του έργου και την παροχή συστηματικής καθοδήγησης για την εφαρμογή των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

Τέλος, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό στόχων διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) του δικτύου Natura 2000. Επίσης τονίστηκε η συμβολή του έργου στην υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας 2014-2020 και η πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του έργου.

Στην ειδική συνεδρία με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENV), συζητήθηκε η πορεία των δράσεων και η σημαντική συνεισφορά τους στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τη φύση, για το δίκτυο Natura 2000 και τα προστατευόμενα από αυτό είδη και τύπους οικοτόπων στην Ελλάδα.

© Φωτογραφίες: Γιώργος Μελισσουργός, Ελένη Μουγιάκου