Προκήρυξη θέσης εργασίας στο ΥΠΕΝ για το LIFE-IP 4 NATURA

6 Δεκεμβρίου, 2019
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου/ης Γραμματειακής Υποστήριξης του Έργου LIFE-IP 4 NATURA.

H σύμβαση έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος.

O/Η Υπεύθυνος/η για τη συνολική γραμματειακή υποστήριξη θα συνεπικουρεί για την αποτελεσματική διαχείριση του Έργου. Θα συντάσσει τα πακέτα πληροφοριών και θα είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου και τις Αρχές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σύμφωνα με τις προαπαιτούμενες διαδικασίες και τα μέσα που έχουν θεσπιστεί για την παρακολούθησή της ομαλής ροής εργασίας του Έργου. Θα προετοιμάζει τα κατάλληλα έντυπα παραδοτέων και εκθέσεων που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε εταίρο του Έργου. Θα ελέγχει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τις κοινές διοικητικές διαδικασίες και θα είναι υπεύθυνος/η για τη δημιουργία και κοινοποίηση των μηχανισμών παρακολούθησης σε όλους τους εταίρους του Έργου. Θα παρέχει πλήρη διοικητική υποστήριξη στον/ην Υπεύθυνο/η Συντονισμού, στον/ην Υπεύθυνο/η Οικονομικής Διαχείρισης, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και στις δύο επιτροπές του Έργου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή).

Απαραίτητα Προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου.
-Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών) με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως την 30/11/2021 και με δυνατότητα
ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος.

Υποβολή προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier), στη διεύθυνση:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
(υπόψη κου Ι. Μητσόπουλου)

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα της Αίτησης Υποβολής Πρότασης.