Προς ολοκλήρωση 4 Νέα Σχέδια Δράσης

6 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορίες: Επικαιρότητα
Tags:

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση 4 νέων Σχεδίων Δράσης για είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Πρόκειται για:

  • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη φώκαινα (Phocoena phocoena) και το ρινοδέλφινο  (Tursiops truncatus)
  • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos)
  • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και
  • To Eθνικό Σχέδιο Δράσης για το ενδημικό είδος Ladigesocypris ghigii (γκιζάνι)

Στα Σχέδια Δράσης παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών, αναλύονται οι κατηγορίες πιέσεων και απειλών καθώς και ο βαθμός επικινδυνότητάς τους για τα είδη, ενώ αξιολογείται παράλληλα το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας.

Στόχος των Σχεδίων Δράσης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων και δράσεων, η εφαρμοφή των οποίων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και διατήρηση αυτών των ειδών στην Ελλάδα.

Στις συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα μέσω τηλεδιασκέψεων, οι τοπικές κοινωνίες και οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους υπεύθυνους για την εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις.

Κατόπιν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η κατάρτιση σχεδίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και, στη συνέχεια, η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων ΚΥΑ, διαδικασία που ακολουθήθηκε και με τα Σχέδια Δράσης που προηγήθηκαν.

Η σημασία των Σχεδίων Δράσης

Τα Σχέδια Δράσης είναι κατευθυντήρια έγγραφα που περιγράφουν δράσεις και μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου με στόχο τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησής του. Οι δράσεις που προτείνονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και περιοχών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η σύνταξη και εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και στη συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα σε κρατικούς φορείς, επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Σχέδια Δράσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως οδηγοί για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.

Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά εργαλεία προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως τέτοια προβλέπονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Με δεδομένο ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση, με συνέπειες που αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ευζωίας, η ανάσχεσή της συνιστά, πέραν των όποιων νομικών υποχρεώσεων, αυτονόητο καθήκον απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.