Βράβευση της Ελλάδας για την υποβολή της έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων

27 Μαΐου, 2019
Κατηγορίες: Επικαιρότητα
Tags:

Την 3η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. έλαβε η Ελλάδα, για την επιτυχή υποβολή της έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων. Σε ειδική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2019, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βράβευσε τις τρεις πρώτες χώρες (σε χρονική σειρά πριν το deadline) που υπέβαλαν την έκθεση χωρίς σφάλματα, με κριτήρια την πληρότητα της τεκμηρίωσης και την ορθή εφαρμογή των οδηγιών υποβολής της έκθεσης από την Ε.Ε.

Κατά τη βράβευση, τη χώρα μας εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπροσώπησε ο Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Το Άρθρο 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να υποβάλλουν, ανά εξαετία, εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για την αποτελεσματικότητα του Δικτύου Natura 2000 (μέτρα διατήρησης που λαμβάνει η χώρα και εκτίμηση της επιτυχίας των μέτρων) και την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Οι εκθέσεις αναφοράς αποτελούνται από δύο μέρη:

– Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή των επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε κάθε Κράτος Μέλος (νομικό πλαίσιο, κατάσταση χαρακτηρισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, θέματα διαχείρισης, μέτρα διατήρησης και προστασίας, οικονομικά θέματα κ.λπ.).

– Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έντυπα αναφοράς για την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στη χώρα, καθώς και χάρτες εξάπλωσης (ή και εύρους εξάπλωσης) για κάθε τύπο οικοτόπου και είδος.

Η 4η εθνική έκθεση της Ελλάδας υποβλήθηκε επιτυχώς στις 25 Απριλίου, από το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Τα αποτελέσματα της 4ης εθνικής έκθεσης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Κατάσταση Διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (2007-2012). Οι όποιες αλλαγές παρατηρούνται οφείλονται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων ή/και στη βελτίωση της γνώσης, με εξαίρεση κάποια είδη τα οποία παρουσίασαν πραγματική μεταβολή στην κατάσταση διατήρησής τους.

Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι εθνικές εκθέσεις χρησιμοποιούνται από την Ε.Ε. για την παραγωγή μίας ενιαίας έκθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.