«Ασπίδα» για απειλούμενα είδη και οικοτόπους

1 Νοεμβρίου, 2018
Κατηγορίες: Επικαιρότητα
Tags:

Τα Σχέδια Δράσης για την προστασία ειδών και οικοτόπων είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η πρώτη ενέργεια στο πλαίσιο της δράσης Α.1 του έργου LIFE-IP 4 NATURA (Ανάπτυξη και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος) ήταν η επιλογή των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τα οποία θα συνταχθούν Σχέδια Δράσης. Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΕΝ διοργάνωσε τον Μάιο 2018 επτά συναντήσεις εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν ειδικοί εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα.

 width=Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή των ειδών/ οικοτόπων ήταν:

α) να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Οδηγίας των Οικοτόπων ή της Οδηγίας για τα Άγρια Πουλιά

β) η κατάσταση διατήρησής τους να έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής ή κακή, ώστε η ανάγκη δράσης να είναι άμεση

γ) να υπάρχει ικανοποιητική γνώση της κατανομής και εξάπλωσής τους στη χώρα και γενικότερα καλή γνώση της οικολογίας και της βιολογίας τους, των πιέσεων και των απειλών που αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν δράσεις με μια σχετική σιγουριά

 width=δ) η δυνατότητα μετρήσιμης βελτίωσης της συνολικής τους κατάστασης διατήρησης εντός μίας πενταετίας και

ε) το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης.

Η αναφορά του είδους/οικότοπου στο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων (Prioritized Action Framework – PAF) της χώρας, ήταν ένα επιπλέον κριτήριο.

Τα είδη και ο τύπος οικοτόπου που επιλέχθηκαν είναι τα εξής:

Ομάδα

Είδος

Τύποι οικοτόπων

2.250 Παράκτιες αμμοθίνες με Juniperus spp.

Χλωρίδα

Silene holzmannii

Ασπόνδυλα

Parnassius apollo

Ψάρια των εσωτερικών υδάτων

·      Πέστροφες (Salmo lourosensis, Salmo macedonicus, Salmo farioides, Salmo pelagonicus, Salmo peristericus)

·      Γκιζάνι (Ladigesocypris ghigii)

Αμφίβια και ερπετά

·      Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)

·      Χελώνα καρέτα (Caretta caretta)

Πουλιά Πολυειδικό Σχέδιο Δράσης για τους γύπες (όρνιο Gyps fulvus, γυπαετός Gypaetus barbatus, μαυρόγυπας Aegypius monachus)
Χερσαία θηλαστικά

·      Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balkanica)

·      Αρκούδα (Ursus arctos)

Κητώδη

·      Φώκαινα (Phocoena phocoena)

·      Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Θαλάσσια θηλαστικά

Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus)

*Για τα είδη με υπογράμμιση έχουν εκπονηθεί παλαιότερα Σχέδια Δράσης, τα οποία θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA.

Στη συνέχεια ομάδα εργασίας από τους εταίρους του προγράμματος, με τον συντονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανέλαβε τη σύνταξη τυπικών περιεχομένων ενός Σχεδίου Δράσης. Το τελικό προσχέδιο παραδόθηκε στο ΥΠΕΝ, το οποίο αναμένεται να ετοιμάσει το σχετικό νομικό κείμενο θεσμοθέτησης των περιεχομένων (ΚΥΑ) και να διοργανώσει την απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση. Στο μεταξύ, οι ειδικοί επιστήμονες που θα συντάξουν τα Σχέδια Δράσης έχουν ήδη λάβει το προσχέδιο, ώστε να ξεκινήσουν την οργάνωση των επόμενων βημάτων.