Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών -το μεγαλύτερο στον κόσμο- το οποίο παρέχει προστασία στα πλέον απειλούμενα είδη και
οικοτόπους της Ευρώπης.

Η λειτουργία του βασίζεται στις Οδηγίες της Ε.Ε.
για τη Φύση:

Προστατεύει το σύνολο των
άγριων πτηνών στην Ε.Ε.
καλύπτοντας περίπου 500
είδη, καθώς και περιοχές που
είναι ιδιαίτερα σημαντικές
για τα άγρια πτηνά. Μέχρι
σήμερα έχουν δημιουργηθεί
περίπου 5.300 «ζώνες ειδικής
προστασίας» (ΖΕΠ).

Υποχρεώνει τις χώρες της Ε.Ε. να
προστατεύουν τους οικοτόπους των
απειλούμενων ειδών φυτών και
ζώων. Οι προστατευόμενες περιοχές
είναι γνωστές ως «ειδικές ζώνες
διατήρησης» (ΕΖΔ). Η οδηγία περί
οικοτόπων καλύπτει γύρω στα 1.500
σπάνια και απειλούμενα φυτά και ζώα
και περίπου 230 τύπους οικοτόπων.

Οι περιοχές που προστατεύονται βάσει των δύο αυτών οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000.

Στόχος του δικτύου είναι να προστατευθούν όλοι οι
βασικοί τύποι των ευρωπαϊκών οικοτόπων και τα
απειλούμενα είδη.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών
σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την
κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου
το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Από τα τέλη του 2017, έχουν
προστεθεί 32 νέες περιοχές στο ελληνικό δίκτυο Natura 2000, ενώ διευρύνθηκαν τα όρια για 63
υφιστάμενες περιοχές του δικτύου.

Ωστόσο, το Natura 2000 δεν είναι απλώς ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Αναγνωρίζει
ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Στόχος του δεν είναι ο
αποκλεισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά η διασφάλιση της συμβατότητας των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Έτσι, οι κύριοι στόχοι στο πλαίσιο των περιοχών
Natura 2000 είναι

να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να
καταστρέψουν οικοτόπους

να λαμβάνονται θετικά μέτρα, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των
συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.

Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι, όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνει
τις βιώσιμες μορφές δασοκομίας, αλιείας, γεωργίας και τουρισμού, κι έτσι το δίκτυο διασφαλίζει
ένα μακρόπνοο μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν στις εν λόγω περιοχές και βασίζονται στις
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

follow us: