Στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν, από τις 8 έως τις 10  Φεβρουαρίου 2022, η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης (8th Project Steering Committee Meeting) και η 5η Συνάντηση (5th Project Visit) του έργου LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας και με συμμετοχή  έντεκα ακόμα εταίρων.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα συζητηθούν και παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η πρόοδος του έργου, καθώς και το πλάνο μελλοντικών εργασιών και δράσεων.

Τα Σχέδια Δράσης για είδη και οικοτόπους ενωσιακού ενδιαφέροντος και η υλοποίησή τους, τα ειδικά εργαλεία και σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων που έχουν αναπτυχθεί, καθώς και τα αποτελέσματα χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και η διαδικασία καθορισμού Στόχων Διατήρησης, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν.

Παράλληλα, θα συζητηθεί η συμβολή του έργου στην υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας 2014-2020, η σύνδεσή του με την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Πολιτικών και τέλος, η επικείμενη πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000 της χώρας μας.