Το LIFE-IP 4 Natura στο Knowledge Market του 4ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου

22 Απριλίου, 2024
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Ένα ειδικό Knowledge Market για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 4ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη Μεσόγειο που έλαβε χώρα στη Λάρνακα, 17-19 Απριλίου. Σε αυτό παρουσιάστηκαν 25 έργα και το LIFE-IP 4 Natura ήταν επίσης εκεί! Εκπρόσωποι του Πράσινου Ταμείου και του ΟΦΥΠΕΚΑ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου για την αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών NATURA και την προστασία ειδών και οικοτόπων.

Στο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι και από τις 8 χώρες της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητήθηκαν θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 για τoυς οικοτόπους με έμφαση σε ζητήματα όπως η θέσπιση ειδικών στόχων διατήρησης και ο καθορισμός ευνοϊκών τιμών αναφοράς για είδη και τύπους οικοσυστημάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, η θέσπιση προστατευμένων περιοχών αυστηρής προστασίας και οι δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη έως το 2030.